Application Procedure – HTDF 2017-03-16T09:13:15+00:00

Application Procedure – HTDF

Applicants can submit their application directly to MTDC. The working hour is from 9.00 am to 6.00 pm, Monday to Friday.

Applicants are advised to ensure that the submission have all the required supporting documents, else it will be rejected and returned by the Evaluation Officer.

 

The documents required are:

  • Application Form
  • HTDF Business Plan
  • Soft copy (saved in pendrive) of the Business Plan
  • Application Checklist with relevant documents in order

 

Applicants are also advised to adhere to the format of the business plan according to MTDC’s standard format.

An acknowledgement letter will be sent to applicants to inform them of the status of the application. The letter will contain information regarding the application’s completeness of submission, eligibility and/or status of subsequent course of action.

 

One (1) copy of the application can be submitted to:-

 

Chief Executive Officer
Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)
Level 1, Block B
UPM-MTDC Technology Centre TIC III
Universiti Putra Malaysia (UPM)
43400 Serdang, Selangor Darul Ehsan
Selangor
(Attn.: Halal Fund Department)

Prosedur Permohonan – HTDF

Pemohon boleh mengemukakan permohonan terus kepada MTDC. Waktu bekerja adalah dari pukul 9.00 – 6.00 petang, Isnin – Jumaat.

Pemohon dinasihatkan untuk memastikan bahawa semua dokumen adalah lengkap berserta dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan. Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak dan dikembalikan oleh Pegawai Penilaian.

 

Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah:

  • Borang Permohonan
  • Pelan Perniagaan HTDF
  • Salinan softcopy Pelan Perniagaan (dalam pendrive)
  • Senarai Semak Permohonan beserta dokumen-dokumen yang berkaitan

 

Pemohon juga dinasihatkan supaya mengguna-pakai format pelan perniagaan mengikut format standard MTDC.

Surat Pengakuan akan dihantar kepada pemohon untuk memaklumkan mereka tentang status permohonan syarikat

 

Satu (1) Salinan permohonan boleh dihantar kepada:

 

Ketua Eksekutif
Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)
Level 1, Block B
UPM-MTDC Technology Centre TIC III
Universiti Putra Malaysia (UPM)
43400 Serdang, Selangor Darul Ehsan
Selangor
(U/P: Jabatan Dana Halal)