Details UPM-MTDC UKM-MTDC UTM-MTDC FRIM-MTDC
Size From 540 sq ft From 105 sq ft From 520 sq ft From 390 sq ft
Rate                         (RM/ sq ft) From RM2.50 From RM2.00 From RM1.00 From RM1.80