English | Bahasa Malaysia

Welcome, Sign-In

Login to Your Account

Enter you user id and password to sign in

FAQ – Pengurusan Dana

Soalan Lazim (FAQ)

– Dana Perolehan Teknologi (TAF)

Apakah TAF?

TAF ditubuhkan untuk membantu syarikat Malaysia yang layak dalam pemerolehan teknologi asing yang sudah terbukti untuk dimasukkan segera ke dalam aktiviti pembuatan syarikat itu. Pemberian geran separa di bawah TAF membolehkan syarikat-syarikat untuk mengelakkan peringkat pembangunan teknologi mahal dan sering berisiko.

Sebelum memohon TAF, adalah wajib bagi syarikat itu untuk mempunyai perjanjian draf perbelanjaan menggariskan fasal-fasal yang dipersetujui antara Pembekal teknologi dan syarikat (PenerimaTeknologi).

Untuk maklumat lanjut mengenai TAF, klik sini.

Siapakah yang layak untuk memohon TAF?

TAF disediakan untuk perolehan teknologi asing terbukti oleh SME yang.

PKS ditakrifkan seperti berikut:

 1. Sektor pembuatan – sebuah syarikat dengan perolehan tahunan tidak melebihi RM 50.0 juta atau mempunyai pekerja tidak melebihi 200.
 2. Sektor perkhidmatan dan sektor lain – sebuah syarikat dengan perolehan tahunan tidak melebihi RM 20.0 juta atau mempunyai pekerja tidak melebihi 75.

Untuk maklumat lanjut mengenai kelayakan, klik sini.

Apakah jumlah pembiayaan yang diperuntukkan di bawah TAF?

TAF menyediakan pembiayaan dalam bentuk geran separa berjumlah maksimum RM 4 juta:

 1. Bagi pelesenan teknologi: RM 2.8 juta atau 70% daripada perbelanjaan yang layak (yang mana lebih rendah). Baki 30% daripada pembiayaan perlu diperolehi oleh pemohon.
 2. Untuk pembelian peralatan: RM 1.2 juta atau 50% daripada perbelanjaan yang layak (yang mana lebih rendah). Baki 50% daripada pembiayaan perlu diperolehi oleh pemohon.

Berapa lamakah tempoh pembiayaan di bawah TAF?

Tempoh pembiayaan adalah empat (4) tahun:

 1. dua (2) tahun bagi pelaksanaan dan pemantauan; dan
 2. dua (2) tahun bagi skim bayar balik.

Apakah skim bayaran balik?

Skim bayaran balik adalah sebahagian daripada dasar yang baru dimulakan oleh kerajaan di bawah RMKe-11.

Bagaimanakah akan dijalankan skim bayaran balik?

Syarikat penerima dana perlu membayar balik 50% daripada jumlah yang diluluskan.

Pembayaran faedah sifar akan bermula pada tahun ketiga secara ansuran selama tempoh tidak lebih daripada 24 bulan.

Bayaran boleh dibuat secara tunai atau barangan (dalam bentuk aktiviti CSR, penyediaan latihan dan lain-lain yang akan dipersetujui dengan MTDC).

Bagaimanakah syarikat penerima dana dinilai sepanjang tempoh dana?

MTDC akan memantau projek syarikat penerima dana dengan rapi untuk memastikan pengambilalihan berjaya mengikut pelan perniagaan yang dikemukakan oleh syarikat itu.

Walau bagaimanapun, jika projek itu gagal, MTDC mempunyai hak untuk membatalkan dan mendapatkan semula jumlah yang dikeluarkan kepada syarikat itu melalui cara yang sah.

– Dana Pengkomersilan Penyelidikan & Pembangunan (CRDF)

Apa itu CRDF?

CRDF telah ditubuhkan untuk membiayai pengkomersialan teknologi yang dibangunkan secara tempatan oleh syarikat milik rakyat Malaysia. Teknologi merupakan yang dibangunkan oleh sektor awam atau juga boleh menjadi output aktiviti penyelidikan dalaman dan pembangunan (R & D) oleh syarikat-syarikat.

Untuk memohon CRDF, syarikat mesti memastikan bahawa R & D telah selesai dengan jayanya dan prototaip sedia-komersial adalah disediakan. CRDF tidak meliputi aktiviti-aktiviti R & D.

Terdapat berapa jenis CRDF?

Terdapat tiga (3) jenis CRDF:

 1. CRDF 1
 2. CRDF 2
 3. CRDF 3

– CRDF 1

Siapakah yang layak memohon CRDF 1?

CRDF 1 adalah geran untuk membolehkan syarikat-syarikat terbitan (spin-off) dan permulaan (start-up) untuk membuktikan kesediaan teknologi mereka dan untuk mengukur penerimaan pasaran sebelum menerima pembiayaan tambahan.

Sebuah syarikat terbitan, atau dikenali sebagai Syarikat Terbitan Universiti (STU):

 1. ditakrifkan sebagai sebuah syarikat dengan pemilikan Universiti Awam/Swasta tempatan atau Institusi Penyelidikan Kerajaan.
 2. diperlukan untuk menjalankan perniagaan mereka dari mana-mana Pusat Teknologi tempatan yang

Sebuah syarikat permulaan:

 1. adalah Perusahaan Kecil & Sederhana (PKS) yang baru ditubuhkan khusus sebagai kenderaan aktiviti-aktiviti pengkomersilan projek tertentu.
 2. adalah disyorkan untuk menjalankan perniagaan mereka dari mana-mana Pusat Teknologi yang

Untuk maklumat lanjut mengenai kelayakan, klik sini

Apakah jumlah pembiayaan yang diperuntukkan di bawah CRDF 1?

CRDF 1 menyediakan pembiayaan dalam bentuk geran separa dengan maksimum RM 500,000 atau 70% daripada perbelanjaan yang layak (yang mana lebih rendah). Baki 30% daripada pembiayaan perlu diperolehi oleh pemohon.

Apakah perbelanjaan yang layak di bawah CRDF 1?

Perbelanjaan yang layak di bawah CRDF 1 adalah seperti berikut:

 1. Bayaran perundingan Teknologi
 2. Pentadbiran dan kos tetap
 3. Pendaftaran produk
 4. Kos penyumberan luar pengeluaran
 5. Pengiklanan, pemasaran dan promosi
 6. Perkhidmatan nilai tambah
 7. Kos perundangan dan kesetiausahaan

Untuk maklumat lanjut mengenai perbelanjaan yang layak, klik sini.

Berapa lamakah tempoh pembiayaan di bawah CRDF 1?

Tempoh pembiayaan tidak lebih daripada 12 bulan.

Bagaimanakah syarikat penerima dana dinilai sepanjang tempoh dana?

Terdapat dua (2) pencapaian penting di bawah CRDF 1:

 1. Bukti kesediaan teknologi – teknologi yang adalah sedia-komersial
 2. Bukti penerimaan pasaran – teknologi itu diterima baik oleh pengguna seperti yang ditunjukkan oleh jumlah pertanyaan, pesanan, dan jualan

MTDC akan memantau rapat projek syarikat penerima dana dengan memastikan perolehan pencapaian pengkomersialan.

– CRDF 2

Siapakah yang layak untuk memohon CRDF 2?

CRDF 2 adalah geran untuk pengkomersialan sebarang R & D tempatan oleh PKS.

PKS ditakrifkan seperti berikut:

 1. Sektor Pembuatan – sebuah syarikat dengan perolehan tahunan tidak melebihi RM 50.0 juta atau mempunyai pekerja tidak melebihi 200.
 2. sektor perkhidmatan dan sektor lain – sebuah syarikat dengan perolehan tahunan tidak melebihi RM 20.0 juta atau mempunyai pekerja tidak melebihi 75.

Untuk maklumat lanjut mengenai kelayakan, klik sini.

Apakah jumlah pembiayaan yang diperuntukkan di bawah CRDF 2?

CRDF 2 menyediakan pembiayaan dalam bentuk geran separa maksimum sebanyak RM 4.0 juta atau 70% daripada perbelanjaan yang layak (yang mana lebih rendah). Baki 30% daripada pembiayaan perlu diperolehi oleh pemohon.

Apakah perbelanjaan yang layak di bawah CRDF 2?

Perbelanjaan yang layak di bawah CRDF 2 adalah seperti berikut:

 1. Peralatan
 2. Pemerolehan teknologi
 3. Pentadbiran dan kos tetap
 4. Pengeluaran
 5. Pengiklanan, pemasaran dan promosi
 6. Harta intelek dan pematuhan piawaian
 7. Perkhidmatan tambah nilai

Untuk maklumat lanjut mengenai perbelanjaan yang layak, klik sini.

Berapa lamakah tempoh pembiayaan di bawah CRDF 2?

Tempoh pembiayaan adalah empat (4) tahun:

 1. dua (2) tahun bagi pelaksanaan dan pemantauan; dan
 2. dua (2) tahun bagi skim bayar balik.

Apakah skim bayaran balik?

Skim bayaran balik adalah sebahagian daripada dasar yang baru dimulakan oleh kerajaan di bawah RMKe-11

Bagaimanakah skim bayaran balik yang akan diadakan?

Syarikat penerima dana mesti membayar balik 12.5% ​​daripada jumlah amaun yang diluluskan.

Pembayaran faedah sifar akan bermula pada tahun ketiga secara ansuran selama tempoh tidak lebih daripada 24 bulan.

Bayaran boleh dibuat secara tunai atau barangan (dalam bentuk aktiviti CSR, penyediaan latihan dan lain-lain yang akan dipersetujui dengan MTDC).

Bagaimanakah syarikat penerima dana dinilai sepanjang tempoh dana?

MTDC akan memantau rapi projek syarikat penerima dana bagi memastikan kejayaan pengkomersilan mengikut rancangan pengkomersilan yang dikemukakan oleh syarikat itu.

Walau bagaimanapun, jika projek itu gagal, MTDC mempunyai hak untuk membatalkan dan mendapatkan semula jumlah yang dikeluarkan kepada syarikat itu melalui cara yang sah.

– CRDF3

Siapakah yang layak untuk memohon CRDF 3?

CRDF 3 adalah geran untuk pengkomersialan sebarang R & D tempatan oleh bukan PKS atau sebuah syarikat besar.

PKS ditakrifkan seperti berikut:

 1. Sektor Pembuatan – sebuah syarikat dengan perolehan tahunan tidak melebihi RM 50.0 juta atau mempunyai pekerja tidak melebihi 200.
 2. sektor perkhidmatan dan sektor lain – sebuah syarikat dengan perolehan tahunan tidak melebihi RM 20.0 juta atau mempunyai pekerja tidak melebihi 75.

Sebuah syarikat besar adalah sebuah syarikat dengan perolehan tahunan melebihi RM 25.0 juta dan melibatkan lebih daripada 150 pekerja.

Untuk maklumat lanjut mengenai kelayakan, klik sini.

Apakah perbelanjaan yang layak di bawah CRDF 3?

Perbelanjaan yang layak di bawah CRDF 3 adalah seperti berikut:

 1. Peralatan
 2. Pemerolehan teknologi
 3. Pengiklanan, pemasaran dan promosi
 4. Harta intelek dan pematuhan standard
 5. Perkhidmatan tambah nilai

Untuk maklumat lanjut mengenai perbelanjaan yang layak, klik sini.

Berapa lamakah tempoh pembiayaan di bawah CRDF 3?

Tempoh pembiayaan adalah empat (4) tahun:

 1. dua (2) tahun bagi pelaksanaan dan pemantauan; dan
 2. dua (2) tahun bagi skim bayar balik.

Apakah skim bayaran balik?

Skim bayaran balik adalah sebahagian daripada dasar yang baru dimulakan oleh kerajaan di bawah RMKe-11.

Bagaimanakah skim bayaran balik yang akan diadakan?

Syarikat penerima dana perlu membayar balik 50% daripada jumlah yang diluluskan.

Pembayaran faedah sifar akan bermula pada tahun ketiga secara ansuran selama tempoh tidak lebih daripada 24 bulan.

Bayaran boleh dibuat secara tunai atau barangan (dalam bentuk aktiviti CSR, penyediaan latihan dan lain-lain yang akan dipersetujui dengan MTDC).

Bagaimanakah syarikat penerima dana dinilai sepanjang tempoh dana?

MTDC akan memantau rapi projek syarikat penerima dana bagi memastikan kejayaan pengkomersilan mengikut rancangan pengkomersilan yang dikemukakan oleh syarikat itu.

Walau bagaimanapun, jika projek itu gagal, MTDC mempunyai hak untuk membatalkan dan mendapatkan semula jumlah yang dikeluarkan kepada syarikat itu melalui cara yang sah.

– Dana Perkembangan Perniagaan (BGF)

Apakah instrumen pembiayaan yang digunakan di bawah BEF?

BEF menawarkan pembiayaan ekuiti dalam pilihan saham bentuk boleh tebus boleh tukar (“redeemable convertible preference shares” – RCPS). Ciri-ciri RCPS adalah seperti berikut:

 1. tiada pemilikan – pelabur tidak mengambil pemilikan dalam syarikat itu;
 2. boleh tukar – mereka boleh ditukar dengan saham biasa pada nisbah yang ditetapkan; dan
 3. boleh tebus – syarikat yang mengeluarkan atau penerima BEF mempunyai pilihan untuk membayar balik selepas lima (5) tahun.

Oleh itu, RCPS membolehkan syarikat itu pilihan sama ada menukar atau menebus saham RCPS dimiliki oleh MTDC.

Apakah BGF?

BGF adalah dana bagi merapatkan jurang pembiayaan antara peringkat awal pengkomersilan dan pembiayaan modal teroka untuk syarikat-syarikat teknologi tinggi.

BGF juga berfungsi untuk membantu syarikat-syarikat berasaskan teknologi mencapai pertumbuhan tinggi untuk meningkatkan dan mengembangkan perniagaan mereka, sebaik-baiknya dalam pasaran antarabangsa.

Siapakah yang layak untuk memohon BGF?

BGF disasarkan kepada syarikat-syarikat teknologi yang mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi.

Syarikat mesti mempunyai:

 1. pemilikan Malaysia 75%;
 2. pegangan saham minimum institusi tidak lebih daripada 25%;
 3. mencapai pendapatan minimum sebanyak RM 1.5 juta; dan
 4. telah menunjukkan keuntungan dalam tahun kewangan baru-baru ini

Apakah jumlah pembiayaan yang diperuntukkan di bawah BGF?

BGF menyediakan dana sebanyak RM10.0 juta.

Apakah jenis instrumen digunakan di bawah BGF?

BGF menawarkan pembiayaan ekuiti dalam bentuk Saham Terutama Boleh Tebus (RCPS).

Apakah jenis perbelanjaan yang layak di bawah BGF?

 

BGF meliputi semua kos yang berkaitan dengan perbelanjaan modal dan operasi kecuali untuk pembelian tanah dan bangunan.

Apakah tempoh pembiayaan BGF?

Tempoh BGF ialah lima (5) tahun.

Bagaimanakah syarikat penerima dana dinilai sepanjang tempoh BGF?

MTDC akan memantau rapat semua projek supaya projek-projek berjaya dilaksanakan mengikut pencapaian yang dipersetujui seperti termaktub dalam perjanjian BGF.

Bagaimanakah pembiayaan yang disediakan dari MTDC kepada syarikat penerima dana?

 

Jumlah pembiayaan yang diluluskan akan dibayar terus ke dalam akaun khas tetapi penggunakan dana tersebut ditentukan berdasarkan tranche berkaitan dengan pencapaian penting.

Apakah langkah pertama untuk membuat permohonan?

Pemohon perlu mengemukakan ringkasan melalui e-mel kepada BGF pada setiap satu daripada perkara-perkara berikut yang berkaitan dengan perniagaan syarikat:

 1. Kebaruan teknologi
 2. Daya maju model perniagaan
 3. Keuntungan perniagaan
 4. Kesinambungan perniagaan

Ringkasan setiap perkara di atas hendaklah ditulis dalam format yang singkat (sebaik-baiknya tidak lebih daripada tiga (3) muka surat yang panjang).

 

BGF akan menyemak ringkasan dan membuat susulan dengan syarikat untuk membantu dalam menyiapkan permohonan.

– Dana Permulaan Perniagaan (BSF)

Apa itu BSF?

BSF adalah jenis bantuan pembiayaan disasarkan kepada syarikat baru berasaskan teknologi dengan potensi yang kukuh untuk dikomersialkan.

Dana ini bertujuan untuk menyokong dan menggalakkan keusahawanan, terutamanya dalam mewujudkan perniagaan berasaskan teknologi baru dalam sektor pertumbuhan ekonomi.

Siapakah yang layak untuk memohon BSF?

BSF adalah untuk memulakan perniagaan berasaskan teknologi dengan produk baru atau inovatif.

Sebuah syarikat permulaan adalah Perusahaan Kecil & Sederhana baru (PKS) yang ditubuhkan khusus sebagai kenderaan untuk aktiviti-aktiviti pengkomersilan projek tertentu.

Untuk maklumat lanjut mengenai kelayakan, klik sini.

Apakah jumlah pembiayaan yang diperuntukkan di bawah BSF?

BSF menyediakan pembiayaan sehingga RM5.0 juta atau 90% daripada jumlah kos projek, yang mana lebih rendah. Pemohon hanya perlu mendapatkan sumber baki 10% dana untuk menunjukkan komitmen syarikat itu.

Apakah jenis instrumen kewangan yang digunakan untuk BSF?

BSF menawarkan pembiayaan fleksibel melalui alat yang dipanggil Nota Janji Boleh Tukar (Convertible Promissory Note – CPN). CPN mengenakan faedah 3.5% dengan pilihan untuk ditukar kepada Saham Terutama Boleh Tukar Terkumpul Boleh Tebus (Redeemable Cummulative Convertible Preferance Share – RCCPS).

Sekiranya tiada penukaran, pemohon akan memulakan pembayaran balik hanya selepas tahun ketiga pembiayaan iaitu bulan pertama tahun keempat, pada setiap bulan dalam tempoh lima tahun. Pembayaran balik termasuk faedah 3.5% setahun.

Berapa lamakah tempoh pembiayaan di bawah BSF?

Tempoh pembiayaan adalah lapan (8) tahun:

 1. tiga (3) tahun bayaran bebas tempoh; dan
 2. lima (5) tempoh tahun pembayaran balik.

Apakah jenis perbelanjaan yang layak di bawah BSF?

BSF meliputi semua kos yang berkaitan dengan perbelanjaan modal dan operasi kecuali untuk pembelian tanah dan bangunan.

Bagaimanakah syarikat penerima dana dinilai sepanjang tempoh dana?

MTDC akan memantau rapat semua projek supaya projek-projek berjaya dilaksanakan mengikut peristiwa penting dan unjuran dipersetujui.

Walau bagaimanapun jika projek gagal, MTDC mempunyai hak untuk membatalkan dan mendapatkan semula jumlah yang dikeluarkan kepada syarikat.

Apakah pencapaian penting yang perlu dicapai?

Pencapaian penting akan ditentukan berdasarkan rancangan syarikat dan atas penerimaan oleh Jawatankuasa Teknikal dan Kelulusan semasa fasa penilaian dan (apabila perlu) dalam tempoh pemantauan.

Bagaimanakah MTDC membayar pembiayaan kepada syarikat penerima dana?

Pengeluaran akan dibuat secara berperingkat-peringkat berdasarkan pencapaian-pencapaian yang telah dipersetujui (dibincangkan dalam Jadual Pencapaian dalam CPN). Pembayaran pertama dibuat selepas syarikat mengemukakan notis pengeluaran. Sila ambil perhatian bahawa CPN mesti selesai ditandatangani dan dicop sebelum pembayaran boleh diluluskan.

Pengeluaran berikutan dibuat setelah tamat setiap satu daripada pencapaian penting. Jumlah bayaran yang disyorkan hendaklah ditentukan berdasarkan kemajuan perniagaan dan prestasi kewangan projek.

Bolehkah pemohon meminta pembayaran pendahuluan?

Selain pembayaran awal, pengeluaran berikutan dengannya dibuat berdasarkan pencapaian yang telah dipersetujui.

Apakah dokumen yang diperlukan untuk mengemukakan permohonan BSF?

Dokumen-dokumen berikut diperlukan untuk mengemukakan permohonan BSF:

 1. Borang permohonan (masukkan pautan)
 2. Rancangan Perniagaan BSF (masukkan pautan)
 3. Senarai semak Permohonan (masukkan pautan) dengan semua dokumen yang ditentusahkan dengan sewajarnya dan disahkan salinan benar oleh setiausaha syarikat
 4. Salinan lembut “softcopy” (dalam CD atau pemacu pena USB “flash drive”) Rancangan Perniagaan pemohon dan unjuran kewangan

Sebelum penyerahan, sila pastikan borang permohonan dan senarai semak dipenuhi dengan betul dan rancangan perniagaan itu disediakan mengikut format yang disediakan.

Penyerahan yang tidak lengkap akan menyebabkan kelewatan dalam pemprosesan atau ditolak. Untuk maklumat lanjut mengenai cara memohon, sila klik di sini.

– Dana Pengembangan Perniagaan (BEF)

Apakah BEF?

BEF adalah skim pembiayaan untuk membantu syarikat-syarikat Bumiputera berasaskan teknologi menjalankan pengembangan perniagaan untuk aktiviti tempatan dan antarabangsa. Pembiayaan ini adalah gabungan pembiayaan ekuiti dan pinjaman bank.

Siapakah yang layak untuk memohon BEF?

Untuk memohon BEF, syarikat mestilah pada peringkat pengembangan. Ini ditunjukkan oleh:

 1. jualan yang mantap dan keuntungan dalam tempoh lima (5) tahun yang lalu;
 2. potensi pengembangan kukuh dalam lima (5) tahun akan datang melalui operasi tempatan atau antarabangsa;
 3. keuntungan yang dicatatkan tiga (3) kali dalam tempoh lima (5) tahun yang lalu dalam operasi; dan
 4. perolehan tahunan minimum sebanyak RM 5.0 juta dan ke atas dalam tempoh operasi lima (5) tahun yang lalu.

Untuk maklumat lanjut mengenai kelayakan, klik sini.

Adakah terdapat apa-apa kriteria tambahan untuk pengembangan antarabangsa?

Untuk layak membuat pengembangan antarabangsa, operasi perniagaan harus jatuh di bawah satu atau lebih aktiviti yang berikut:

 1. Mengeksport ke pasaran antarabangsa;
 2. Pelesenan untuk pasaran antarabangsa;
 3. Penglibatan dengan rakan kongsi asing sebagai ejen atau pengedar;
 4. Sediakan kemudahan pembuatan / pengedaran di luar negara dengan syarat jualan yang ketara dihasilkan dari kawasan sebelum kemudahan persediaan;
 5. Menubuhkan pejabat jualan di luar negara; dan / atau
 6. Pengembangan melalui usaha sama (JV), walaubagaimanapun syarikat yang layak mesti mempunyai 70% ekuiti dalam Syarikat JV.

Apakah jumlah pembiayaan yang diperuntukkan di bawah BEF?

Jumlah pembiayaan di bawah BEF adalah seperti berikut:

 1. Untuk pengembangan tempatan – RM 10.0 juta
 2. Untuk pengembangan antarabangsa – RM 15.0 juta

Bagaimana jika syarikat yang memerlukan pembiayaan lebih daripada jumlah yang diberikan?

Jika sebuah syarikat memerlukan lebih banyak pembiayaan, MTDC akan membantu dan memudahkan dalam mendapatkan lebih banyak dana melalui Bahagian Penasihat dan Perkhidmatan Tambah Nilai (AVAS).

Walau bagaimanapun, pemohon juga boleh memohon kepada bank pilihan sendiri dan menyediakan bukti permohonan untuk menyokong permohonan BEF mereka.

Apakah perbelanjaan yang layak di bawah BEF?

Dana BEF layak untuk semua aktiviti kecuali:

 • Pembelian tanah.
 • Pembelian bangunan.
 • Upah / Gaji
 • pembiayaan percuma – boleh dipertimbangkan tertakluk kepada kriteria kelayakan.

Walau bagaimanapun, bahagian pinjaman dari bank-bank boleh digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan

Berapa lama tempoh pembiayaan di bawah BEF?

Tempoh pembiayaan adalah lima (5) tahun.

Bagaimanakah syarikat penerima-dana dinilai sepanjang tempoh dana?

MTDC akan memantau rapat semua projek supaya projek-projek berjaya dilaksanakan mengikut pencapaian dan rancangan yang dipersetujui.

Walau bagaimanapun jika projek gagal, MTDC mempunyai hak untuk membatalkan dan mendapatkan semula jumlah yang dikeluarkan kepada syarikat itu melalui cara yang sah.

Untuk pengembangan antarabangsa, projek yang dicadangkan mesti menunjukkan sumbangan potensi pendapatan daripada operasi antarabangsa kira-kira 25% atau RM 1.25 Juta, yang mana lebih rendah, dalam tempoh tiga (3) tahun dari tarikh kelulusan BEF itu.

Bagaimanakah MTDC mengeluarkan pembiayaan kepada syarikat penerima dana?

Pembayaran akan dibuat secara berperingkat-peringkat berdasarkan pencapaian yang dicapai.

Pembayaran pertama akan dibuat selepas majlis menandatangani perjanjian dan penyerahan notis pengeluaran kepada syarikat.

Bayaran seterusnya akan dibuat selepas selesai setiap pencapaian penting dalam tempoh 24 bulan atau lebih awal. MTDC akan mengesahkan jumlah yang disyorkan untuk diagihkan mengikut kemajuan fizikal dan prestasi kewangan projek.

Apakah pencpaian penting yang perlu dicapai?

Pencapaian penting akan diputuskan oleh syarikat itu mengikut rancangan perniagaan mereka dan selepas perbincangan dengan pegawai pemprosesan yang ditugaskan.

Bolehkah syarikat meminta supaya pembiayaan dibayar secara pendahuluan?

Tiada, MTDC tidak mengamalkan pengeluaran pendahuluan. Pengeluaran dibuat berdasarkan pencapaian yang diraih.

 

 1. Apakah dokumen yang diperlukan untuk mengemukakan permohonan untuk BEF?Dokumen-dokumen berikut diperlukan untuk mengemukakan permohonan untuk BEF:
 2. Borang permohonan
 3. Rancangan Perniagaan BEF
 4. Salinan lembut “softcopy” (dalam CD atau pemacu pena USB “flash drive”) Rancangan Perniagaan BEF
 5. Senarai Semak Permohonan (masukkan link) dengan semua dokumen yang berkaitan yang ditentusahkan dengan sewajarnya
 6. Salinan lembut “softcopy” (dalam CD atau pemacu pena “flash drive”) dokumen yang berkaitan mengikut senarai semak permohonan

Sebelum penyerahan, sila pastikan borang permohonan dan senarai semak semua diisi dengan betul dan bahawa rancangan perniagaan BEF disediakan mengikut format yang disediakan.

Permohonan yang tidak lengkap akan menyebabkan kelewatan dalam pemprosesan atau ditolak oleh pegawai pemprosesan. Untuk maklumat lanjut cara memohon, sila klik di sini.

Terms and Conditions | MTDC Policies | Sitemap

Offical Website / Laman Rasmi Malaysian Technology Development Corporation © 2017