Introduction – HTDF 2017-03-16T09:11:42+00:00

What is Halal Technology Development Fund (Halal Fund)?

Halal Technology Development Fund (Halal Fund) is specifically designed to nurture and finance Small and Medium Enterprises (SMEs) for long term growth and export-driven through halal-compliant activities.

The primary focus of Halal Fund is to provide companies with access to the best advisory services and networks. The activities include halal product development and processes, services and regulatory compliance. The activities are part of an effort to overcome barriers and hurdles to bring halal products/services to market.

Halal Fund also provides an opportunity for companies to create innovation partnership with university/research institution/halal related agencies or solution providers to address technical challenges in the development of new halal products/services.

 

OBJECTIVE
The objectives of Halal Fund are:

 • To increase the economic contribution of Halal sector SMEs through export of halal products/services.
 • To develop, nurture and increase the participation of SMEs in halal-based industry set-up.
 • To create employment opportunities for locals in halal-compliant industry.
 • To transform Malaysia to be a hub for production of halal-based products and services for the international market.

Halal Fund is divided into two categories: Halal Fund 1 and Halal Fund 2.

 

HALAL FUND 1
Halal Fund 1 is a flexible fund comprises of Grant and Convertible Promissory Note (CPN). It is dedicated to grow SME from small to medium companies with the application of technology in halal related products/services for the local market.

 

Basic Eligibility Criteria for Halal Fund 1

 • Small and Medium Enterprise (SME).
 • The company is incorporated under the Companies Act 1965.
 • The company must be at least 60% owned by Malaysian(s).
 • The company has already obtained halal certification from Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM)
 • The company must not be a subsidiary of a GLC/MNC.

 

Funding Quantum
Halal Fund 1 provides flexible funding which includes grant and convertible promissory note up to a maximum of RM2 million.

 

Eligible expenses

 • Consultation fees and technical training.
 • Cost of certifications and standards compliance.
 • Development of product branding, packaging and labelling, safety and market compliance/demographic preference.
 • Technology transfer fee.
 • Equipment, machinery, automation and mechanisation.
 • Raw materials.
 • Product listing fee.
 • Financial, business, technical and marketing advisory services.

 

Project duration
Six (6) years whereby two (2) years for the implementation phase and four (4) years for repayment.


 

HALAL FUND 2
Introduction
Halal Fund 2 is a flexible fund comprises of Grant and Convertible Promissory Note (CPN). It is dedicated to grow SME from a medium to a larger corporation with the application of latest technology in halal related products/services for international market.

 

Basic Eligibility Criteria for Halal Fund 2

 • Small and Medium Enterprise (SME).
 • The company is incorporated under the Companies Act 1965.
 • The company must be at least 60% owned by Malaysian(s).
 • The company has already obtained halal certification from Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM).
 • The company must not be a subsidiary of a GLC/MNC.
 • The products or services have already been exported.

 

Funding Quantum (Partial Grant)

 • Halal Fund 2 provides flexible funding which includes grant and convertible promissory note up to a maximum of RM4 million.

 

Eligible expenses

 • Consultation fees and technical training.
 • Cost of certifications and standards compliance.
 • Development of product branding, packaging and labelling, safety and market compliance/demographic preference.
 • Technology transfer fee.
 • Equipment, machinery, automation and mechanisation.
 • Raw materials.
 • Export promotional activities.
 • Engagement with foreign partner as distributor/agent.
 • Financial, business, technical and marketing advisory services.

 

Project duration

Six (6) years whereby two (2) years for the implementation phase and four (4) years for repayment.

 

Definition of Small and Medium Enterprise
The new Small and Medium Enterprises (SME) definition in Malaysia as approved by the National Development Council effective 1 January 2014 is as follow:
A business will be deemed as an SME if it meets either one of the two specified qualifying criteria, namely sales turnover or full-time employees, whichever is lower.
The details are as follows:

 

Manufacturing Sector

Size Annual Sales Turnover Full-Time Employees
Micro Less than RM300,000 Less than 5 employees
Small Between RM300,000 and less than RM15 million Between 5 and less than 75 employees
Medium Between RM15 million  and RM50 million Between 75 to not exceeding 200 employees

 

Service and Other Sector

Size Annual Sales Turnover Full-Time Employees
Micro Less than RM300,000 Less than 5 employees
Small Between RM300,000 and less than RM3 Million Between 5 and less than 30 employees
Medium Between RM3 million and RM20 million Between 30 to not exceeding 75 employees

 

Apakah itu Dana Pembangunan Teknologi Halal (Dana Halal)?

Dana Pembangunan Teknologi Halal (Dana Halal) diwujudkan khusus untuk membimbing dan membiayai Industri Kecil dan Sederhana (IKS) bagi pertumbuhan jangka panjang yang berorientasikan eksport melalui aktiviti patuh syariah.

Fokus utama Dana Halal ialah untuk menyediakan akses kepada syarikat-syarikat IKS kepada khidmat nasihat dan rangkaian perniagaan yang terbaik. Aktiviti-aktiviti lain termasuklah pembangunan produk dan proses halal, perkhidmatan dan pematuhan peraturan. Kesemua ini adalah sebahagian daripada usaha untuk mengatasi halangan dan kekangan untuk membawa produk halal / perkhidmatan ke pasaran.

Dana Halal juga membuka peluang kepada syarikat-syarikat untuk mewujudkan perkongsian inovasi dengan universiti / institusi penyelidikan / agensi berkaitan halal atau pembekal penyelesaian untuk menangani cabaran-cabaran teknikal di dalam pembangunan produk / perkhidmatan halal yang baharu.

 

OBJEKTIF

Objektif-objektif Dana Halal adalah:

 • Untuk meningkatkan sumbangan ekonomi IKS sektor Halal melalui pengeksportan produk/perkhidmatan halal.
 • Untuk membangun, memupuk dan meningkatkan penyertaan IKS dalam perniagaan berasaskan industri halal.
 • Untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dalam industri halal.
 • Untuk menjadikan Malaysia sebagai hab pengeluaran produk dan perkhidmatan halal untuk pasaran antarabangsa.

 

Dana Halal terbahagi kepada dua (2) kategori iaitu: Dana Halal 1 dan Dana Halal 2.

 

DANA HALAL 1

Dana Halal 1 adalah pembiayaan fleksibel yang merangkumi geran dan nota janji boleh tukar. Ia khusus untuk syarikat-syarikat IKS kecil dan sederhana untuk mengaplikasikan penggunaan teknologi di dalam pengeluaran produk atau perkhidmatan halal bagi pasaran tempatan.

 

Kriteria Kelayakan Bagi Dana Halal 1

 • Syarikat Kecil dan Sederhana (IKS)
 • Syarikat diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965.
 • Pegangan saham mestilah sekurang-kurangnya 60% oleh rakyat Malaysia.
 • Syarikat telah mendapat pensijilan Halal Malaysia daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 • Bukan anak syarikat berkaitan Kerajaan atau syarikat multinasional.

 

Kuatum Pembiayaan

Dana Halal 1 menyediakan pembiayaan fleksibel yang merangkumi geran dan nota janji boleh tukar sehingga RM2 juta maksimum.

 

Perbelanjaan Yang Dibenarkan

 • Yuran perundingan dan latihan teknikal.
 • Kos pensijilan dan pematuhan standard.
 • Pembangunan penjenamaan produk, pembungkusan, pelabelan, pematuhan keselamatan dan pasaran / keutamaan demografi.
 • Yuran pemindahan teknologi.
 • Peralatan, jentera, automasi dan mekanisasi.
 • Bahan mentah.
 • Bayaran penyenaraian produk.
 • Khidmat nasihat kewangan, perniagaan, teknikal dan pemasaran.

 

Tempoh masa projek

Enam (6) tahun iaitu dua (2) tahun untuk fasa pelaksanaan dan empat (4) tahun untuk bayaran balik.


 

DANA HALAL 2

Dana Halal 2 adalah pembiayaan fleksibel yang merangkumi geran dan nota janji boleh tukar. Ia khusus untuk syarikat-syarikat IKS sederhana untuk mengembangkan syarikat ke tahap lebih besar dengan mengaplikasikan penggunaan teknologi terkini di dalam pengeluaran produk atau perkhidmatan halal bagi pasaran antarabangsa.

 

Kriteria Kelayakan Bagi Dana Halal 2

 • Syarikat IKS
 • Syarikat diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965.
 • Pegangan saham mestilah sekurang-kurangnya 60% oleh rakyat Malaysia.
 • Syarikat telah mendapat pensijilan Halal Malaysia daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 • Bukan anak syarikat berkaitan Kerajaan (GLC) atau syarikat multinasional (MNC).
 • Produk atau perkhidmatan yang telah pun dieksport.

 

Kuatum Pembiayaan

Dana Halal 2 menyediakan pembiayaan fleksibel yang merangkumi geran dan nota janji boleh tukar sehingga RM4 juta maksimum.

 

Perbelanjaan Yang Dibenarkan

 • Yuran perundingan dan latihan teknikal.
 • Kos pensijilan dan pematuhan standard.
 • Pembangunan penjenamaan produk, pembungkusan, pelabelan, pematuhan keselamatan dan pasaran / keutamaan demografi.
 • Yuran pemindahan teknologi.
 • Peralatan, jentera, automasi dan mekanisasi.
 • Bahan mentah.
 • Aktiviti-aktiviti untuk promosi eksport.
 • Perlantikan rakan kongsi asing sebagai agen atau pengedar.
 • Khidmat nasihat kewangan, perniagaan, teknikal dan pemasaran.

 

Tempoh masa projek

Enam (6) tahun; iaitu dua (2) tahun untuk fasa pelaksanaan dan empat (4) tahun untuk bayaran balik.

 

Definisi Industri Kecil dan Sederhana

Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan telah  meluluskan definisi baharu IKS yang merangkumi semua sektor berkuat kuasa 1 Januari 2014 adalah seperti berikut:

Dua (2) kriteria asas yang digunakan bagi penentuan saiz IKS adalah jumlah jualan tahunan dan bilangan pekerja sepenuh masa.

Definisi terperinci mengikut kategori adalah seperti berikut:

 

Sektor Pembuatan

Saiz Jumlah Jualan Tahunan Pekerja Sepenuh Masa
Mikro Kurang daripada RM300,000 Kurang daripada 5 pekerja
Kecil Di antara RM300,000 dan kurang daripada RM15.0 juta Di antara 5 dan kurang daripada 75 pekerja
Sederhana Di antara RM15.0 juta dan RM50.0 juta Di antara 75 hingga 200 pekerja

 

Bagi Sektor Perkhidmatan & Lain-lain

Saiz Jumlah Jualan Tahunan Pekerja Sepenuh Masa
Mikro Kurang daripada RM300,000 Kurang daripada 5 pekerja
Kecil Di antara RM300,000 dan kurang daripada RM3.0 juta Di antara 5 dan kurang daripada 30 pekerja
Sederhana Di antara RM3.0 juta dan RM20.0 juta Di antara 30 hingga 75 pekerja