Kemasukan dan Pengijazahan 2017-03-22T12:51:57+00:00

Dasar Umum Kemasukan

 • Syarikat yang diperbadankan di bawah berikut: –
  • Akta Syarikat 1965;
  • Akta PLT 2012;
  • Akta Perniagaan 1956 atau;
  • Lain-lain (yang mengikut budi bicara mutlak Jawatankuasa Pemandu MTDC)
 • Modal minimum berbayar RM20,000.00 kecuali syarikat Enterprise;
 • Mesti beroperasi sekurang-kurangnya tiga (3) bulan;
 • Menggalakkan kerjasama dengan universiti tempatan, institusi penyelidikan dan industri;
 • Syarikat akan dikehendaki untuk menyediakan data kepada MTDC sebagaimana dan apabila dikehendaki.

 

MSC Status Syarikat

 • Mematuhi semua Dasar Umum Kemasukan;
 • Syarikat perlu mempunyai kelulusan yang diperlukan dan keperluan pelesenan daripada pihak berkuasa berkaitan akreditasi status MSC;
 • Visi perniagaan yang jelas dan terarah;
 • Beroperasi dengan cara yang sah dan beretika, mematuhi semua undang-undang, peraturan dan / atau pelesenan, sebagaimana yang terpakai termasuk pembentukan syarikat dan perlindungan keperluan kawal selia dan / atau pelesenan Intelek sebagaimana yang terpakai termasuk hak harta.

 

Syarikat Berdasarkan Teknologi

 • Mematuhi semua Dasar Umum Kemasukan;
 • kelompok industri disenaraikan dalam teknologi close oleh MOSTI dan / atau diluluskan berdasarkan penilaian pengurusan MTDC.

 

Syarikat bukan Berdasarkan Teknologi

 • Mematuhi semua Dasar Umum Kemasukan;
 • Syarikat-syarikat yang dibenarkan masuk termasuk tetapi tidak terhad kepada senarai berikut:
  • Firma perakaunan
  • Firma Audit
  • Perkhidmatan setiausaha
  • Syarikat pengiklanan dan rekaan
  • Firma undang-undang
  • Operator Sukan & Rekreasi
  • Syarikat latihan
  • Firma arkitek
  • Agensi kerajaan
  • Fakulti Universiti atau Institut Penyelidikan
  • Badan bukan kerajaan

 

UiTM-MTDC Technopreneur Centre

 • Mematuhi semua Dasar Umum Kemasukan;
 • Syarikat milik majoriti Bumiputera.

 

DASAR PENGIJAZAHAN

Polisi Umum Pengijazahan

Syarikat boleh menerima ijazah daripada Program Pusat Pembangunan Teknologi (TDC) jika ia telah memenuhi dua atau lebih daripada syarat yang berikut:

 • perniagaan mencapai penetapan maksimum yang dibenarkan dari segi had masa tertentu (yang mengikut budi bicara mutlak Jawatankuasa Pemandu MTDC)
 • keperluan ruang syarikat itu melebihi kapasiti Pusat Teknologi;
 • Syarikat mencapai / menunai tempoh / pencapaian mereka;
 • Naik taraf dari lot Teknologi Garaj ke lot Perusahaan;
 • Penyewa lot Perusahaan naik taraf kepada kemudahan yang lebih besar di luar TDC;
 • Perniagaan syarikat tidak lagi memerlukan atau menggunakan bantuan perniagaan MTDC.

 

Teknologi Garaj

Tempoh pembiayaan maksimum untuk tamat adalah 3 tahun. Walau bagaimanapun, Pengurusan MTDC mempunyai budi bicara untuk melanjutkan tempoh itu berdasarkan prestasi syarikat.

Enterprise

Tiada tempoh masa tertentu untuk tamat dari ruang jenis ini.

 

DASAR PENAMATAN / KELUAR

Penyewa akan ditamatkan daripada Pusat Pembangunan Teknologi disebabkan oleh:

 • Kegagalan membayar sewa dan / atau yuran perkhidmatan bulanan dan / atau;
 • Pelanggaran perjanjian penyewaan dan / atau;
 • Pelanggaran undang-undang;
 • Tukar aktiviti syarikat / model perniagaan / pengurusan tanpa makluman awal kepada MTDC